Privacyverklaring

Gebr. Simon

Gebr. Simon hecht er waarde aan om zorgvuldig om te gaan met de (persoons)gegevens van haar relaties. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal Gebr. Simon steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking
Gebr. Simon verwerkt persoonsgegevens van haar zakelijke relaties onder andere voor de volgende doeleinden :
- het aanmaken van een account voor de website www.simonspeelgoed.nl
- het opstellen van offertes en het doen van aanbiedingen
- het verkopen van producten of diensten
- om te kunnen communiceren, bijvoorbeeld omtrent offertes, aanbiedingen of lopende overeenkomsten - om de overeenkomsten met haar klanten te kunnen uitvoeren

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:
- Titel
- Voornaam en familienaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- BTW nummer
- Bankrekeningnummer

Wettelijke grondslag verwerking
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die Gebr. Simon sluit met haar klanten.
Gebr. Simon heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de partijen met wie zij samenwerkt voor wat betreft de door haar gebruikte verkoopapplicatie, nieuwsbriefapplicatie en website.

Ontvangers persoonsgegevens
Gebr. Simon verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is; zoals het verstrekken van adres- en contactgegevens aan een transporteur.

Nieuwsbrieven
Gebr. Simon biedt haar bestaande klanten een nieuwsbrief aan waarmee zij wil informeren over nieuwe artikelen, aanbiedingen, ontwikkelingen in de markt en praktische informatie zoals openingstijden en bereikbaarheid. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics en cookies
Voor de website www.simonspeelgoed.nl maakt Gebr. Simon gebruik van Google Analytics. Er is een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Uw IP-adres wordt gemaskeerd en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens zullen door Gebr. Simon worden bewaard voor de duur van de zakenrelatie, of maximaal 5 jaren na het beëindigen daarvan, een en ander voor zover de wettelijke bewaartermijn voor wat betreft haar financiële administratie nog niet is verstreken.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Gebr. Simon te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Gebr. Simon verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken (dataportabiliteit).

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Gebr. Simon doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk (via email of per post) indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u ook schriftelijk doen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Gebr. Simon
T.a.v. de heer M. van Dam
George Stephensonstraat 20
8013 NK Zwolle
info@simonspeelgoed.nl
0031 38 4600 015

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebr. Simon, neem dan contact op met Gebr. Simon via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Versie december 2018